ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με την παρούσα δήλωση προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων σας ενημερώνουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (να υποβάλλετε συγκατάθεση ή να αποσύρετε παραχωρημένη συγκατάθεση), μπορείτε να το κάνετε εδώ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

MV24® GmbH & Co. KG, In den Lindengärten 1, D-63073 Offenbach, DE, info@mv24.de, 069 – 829 00 540

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, βάσει των νομικών συμφερόντων, εσείς έχετε δικαίωμα αντίρρησης.

Εάν δεν υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι για την επεξεργασία εκ μέρους μας, τότε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα τερματιστεί, βάσει αυτής της νομικής βάσης.

Επιπλέον έχετε δικαίωμα να κάνετε αντιρρήσεις έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ. Σε περίπτωση αντίρρησης η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ τερματίζεται.

Η αντίρρηση δεν θίγει την νομιμότητα των επεξεργασμένων μέχρι την υποβολή της αντίρρησης δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε ήδη παραχωρημένη συγκατάθεση, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις προστασίας των δεδομένων.

Σε περίπτωση συγκατάθεσης για τη λήψη ηλεκτρονικής διαφήμισης μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ακολουθώντας τον σύνδεσμο απόσυρσης. Σ’ αυτή την περίπτωση η επεξεργασία τερματίζεται, εκτός εάν υπάρχει άλλη νομική βάση.

Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα των επεξεργασμένων μέχρι την υποβολή της απόσυρσης δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επιπλέον έχετε δικαίωμα πληροφόρησης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Εάν στην παραχωρημένη από εσάς συγκατάθεση ή σε σύμβαση που συνάφθηκε μαζί σας υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τότε Εσείς έχετε δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.

Επιπλέον έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον εποπτικού οργάνου. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα εποπτικά όργανα της Ευρωπαϊκής ένωσης μπορείτε να δείτε εδώ.