بررسی مالی مطابق با استاندارد 77230 مؤسسه استانداردسازی مالی آلمان (DEFINO)

از امتیازهای مشاوره معتبر، مطابق با استاندارد DIN 77230 استفاده کنید

با استفاده از استانداردهای شفاف DIN، موضوعات مهم مالی شخصاً برای شما با توصیه های واصح را به طور قابل درک نشان می دهیم.

  • بر این اساس می توانید تصمیم بگیرید که در مورد کدام مباحث می خواهید مشاوره کنید.
  • برچسب موسسه آلمان برای استانداردسازی مالی (DEFINO) به شما اطمینان می دهد که موسسه آلمان برای استاندارد سازی مالی (DEFINO) نحوه کار مشاور مالی و نرم افزار تجزیه و تحلیل مورد استفاده وی را برای رعایت استانداردهای) DIN به ویژه 77230 DIN "تجزیه و تحلیل مالی اساسی برای خانوارهای خصوصی" ) بررسی کرده است.
  • از قابلیت اطمینان و شفافیت متخصص مورد تایید موسسه استاندارد سازی مالی آلمان (DEFINO) استفاده کنید - زیرا موسسه استاندارد سازی مالی آلمان تضمین دهنده امنیت بیشتر در مشاوره مالی است.
روش پیشرفت و اولویت بندی

استاندارد DIN 77230 به مدت 4 سال توسط کارشناسان حمایت از مصرف کننده، امور مالی و علمی تهیه و در ماه ژانویه سال 2019 منتشر شده است.

استاندارد DIN قاعده قابل اعتماد تجزیه و تحلیل مالی عینی، تجدید پذیر، کامل می باشد. استاندارد از طریق اولویت بندی (رتبه بندی) مباحث مالی فردی و با تعیین ارزش های نشانگر - برای مرور کامل در امور مالی شما مراقبت می کند.

تجزیه و تحلیل مبانی شفافی را برای مشاوره از نظر جستجوی راه حل های فردی جهت موضوعات مهم به مشتری پیشنهاد نی کند.