MARRËVESHJA PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave Tuaja personale Ju informojmë për përpunimin e të dhënave Tuaja personale.

Nëse dëshironi të ndryshoni konfigurimet Tuaja në lidhje me të dhënat personale (të jepni pëlqim ose të tërhiqni pëlqimin e dhënë) mund ta bëni këtu.

ADMINISTRATOR

MV24® GmbH & Co. KG, In den Lindengärten 1, D-63073 Offenbach, DE, info@mv24.de, 069 – 829 00 540

E DREJTA E KUNDËRSHTIMIT

Në rast të përpunimit të të dhënave Tuaja personale mbi bazën e interesave ligjore, Ju keni të drejtën e kundërshtimit.

Nëse nuk ekzistojnë arsyetime ligjore bindëse për përpunimin nga ana jonë, përpunimi i të dhënave Tuaja personale do të ndërpritet mbi bazën e këtij arsyetimi ligjor.

Përveç kësaj keni të drejtën të kundërshtoni përpunimin e të dhënave Tuaja personale për qëllimin e marketingut direkt. Në rast kundërshtimi, përpunimi i të dhënave Tuaja personale për qëllimin e marketingut direkt ndërpritet.

Kundërshtim nuk prek ligjshmërinë e të dhënave të përpunuara deri në paraqitjen e kundërshtimit.

E DREJTA E TËRHEQJES

Keni të drejtën në çdo kohë të tërhiqni pëlqimin tashmë të dhënë, duke ndryshuar konfigurimet Tuaja për mbrojtën e të dhënave.

Në rast të pëlqimit për marrjen e reklamës në rrugë elektrike mund të tërhiqni pëlqimin Tuaj duke ndjekur lidhjen për refuzim. Në këtë rast përpunimi ndërpritet, me përjashtim nëse nuk ka arsye tjetër ligjore.

Tërheqja e pëlqimit nuk prek ligjshmërinë e të dhënave të përpunuara deri në paraqitjen e tërheqjes.

TË DREJTAT E SUBJEKTIT TË TË DHËNAVE

Përveç kësaj keni të drejtën e informimit, korrigjimit, fshirjes dhe kufizimit të përpunimit të të dhënave personale.

Nëse në pëlqimin e dhënë prej Jush ose në kontratën e lidhur me Ju ekziston ndonjë arsyetim ligjor për përpunimin e të dhënave Tuaja personale, Ju e keni të drejtën edhe të transferimit të të dhënave.

Përveç kësaj keni të drejtën e ankesës drejtuar një autoriteti mbikëqyrës. Informacion shtesë për autoritetet mbikëqyrëse në Bashkimin Evropiane mund të gjeni këtu.