Informacioni fillestar

Informacioni i klientit për përmbushjen e detyrimit ligjor të informimit sipas § 15 të Urdhëresës për ndërmjetësimin e sigurimit dhe konsultimet e sigurimet:

MV24®® GmbH & Co. KG
In den Lindengärten 1
D-63073 Offenbach
Phone: 069 – 829 00 540
Fax: 069 – 829 00 559
E-Mail: info@mv24.de
Internet: www.mv24.de
Përfaqësuar nga ortaku personalisht përgjegjës:
teamcostagliola GmbH
In den Lindengärten 1
63073 Offenbach am Main
Represented from its side by the manager: Maurizio Costagliola
Gjykata e regjistrimit:
Amtsgericht Offenbach am Main
Kaiserstraße 18
63065 Offenbach
Numri në Regjistrin Tregtar: HRB 44818

Shoqëria punon si:

Broker i sigurimit në bazë të §34г, parag. 1 të Rregullores së degës
Autoriteti përgjegjës i kontrollit:
Dhoma industriale dhe tregtare Offenbach
Frankfurter Straße 90, 63067 Offenbach am Main
Tel: 069 – 82 07-0
E-Mail: service@offenbach.ihk.de
Internet: www.offenbach.ihk.de
Dispozitat juridike të punës:
– § 34g të Rregullores së degës
– §§ 59 – 68 të Ligjit për kontratat e sigurimit
– Urdhëresa për ndërmjetësimin e sigurimit dhe konsultimet e sigurimit
Dispozitat juridike të punës mund të lexohen në faqen e internetit www.gesetze-im-internet.de.q që mbahet nga Ministria federale e drejtësisë dhe nga juris GmbH www.gesetze-im-internet.de.
Numri i regjistrimit të sigurimeve: D-P4CK-3X5CD-74
Das Vermittlerregister wird geführt bei:
Dhoma Gjermane industriale dhe tregtare
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Phone: 0180 – 60 05 850
Tel: 069 – 82 07-0
(çmimi i telefonave stacionarë 0,20 euro/telefonatë; operatorët mobilë maks. 0,60 centë/telefonatë)
Fax: 030 – 20 30 81 000
E-Mail: vr@dihk.de
Internet: www.vermittlerregister.info
Konsultimet dhe shpërblimi

Në bazë të dispozitave ligjore ne konsultojmë dhe ndërmjetësojmë dhe për ndërmjetësimin e kontratave të sigurimit dhe shërbimeve të tjera marrim komision nga shoqëria përkatëse të sigurimit. Për Ju si klient shërbimet tona të konsultimit janë falas.

Shoqëria nuk ka pjesëmarrje direkte ose indirekte me më shumë se 10% të së drejtës së votës ose të kapitalit të shoqërisë së caktuar të sigurimit. Shoqëria e sigurimit nuk ka pjesëmarrje direkte ose indirekte me më shumë se 10% të së drejtës së votës ose të kapitalit të shoqërisë.

Adresat e autoriteteve të pajtimit, me të cilat mund të kontaktoni në rast të mosmarrëveshjeve midis ndërmjetëseve ose konsulentëve, janë:

Avokati i popullit për sigurimet
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Tel : 0800 – 36 96 000
Fax : 0800 – 36 99 000
E-Mail : beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet : www.versicherungsombudsmann.de
Avokati i popullit për sigurimin mjekësor privat
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
Phone : 0800 – 36 96 000
Fax : 030 – 20 45 89 31
E-Mail : ombudsmann@pkv-ombudsmann.de
Internet : www.mv24.de
Autoriteti i pajtimit për sigurimin e firmave, ndërmjetësimin e kredive dhe ndërmjetësimin për depozitimet
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg
Tel : 040 – 69 65 08-90
Fax : 040 – 69 65 08-91
E-Mail : kontakt@schlichtung-finanzberatung.de
Internet : www.schlichtung-finanzberatung.de

Adresat e tjera të autoriteteve të pajtimit dhe mundësitë për zgjidhjen jashtëgjyqësore të mosmarrëveshjeve, mund të merrni nga:

Avokati i popullit për sigurimet
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Tel : 0228 – 41 08-0
Fax : 0228 – 41 08-1550
E-Mail : poststelle@bafin.de
Internet : www.bafin.de
Informacioni për zgjidhjen elektronike të mosmarrëveshjeve

Sipas Direktivës 2013/11/BE, Komisioni Evropian ka përpunuar një platformë evropiane për zgjidhjen online të mosmarrëveshjeve (platformë për ZOM). Kjo platformë për ZOM mund të përdoret nga përdoruesit për zgjidhjen jashtëgjyqësore të mosmarrëveshjeve që lindin nga kontratat në internet me një kompani me seli në BE. Për Platformën për ZOM mund të përdorni lidhjen e mëposhtme: http://ec.europa.eu/consumers/odr/