Për ne

Personi përgjegjës për përmbajtjen sipas § 5 të Ligjit për komunikimet elektronike:

MV24® GmbH & Co. KG
In den Lindengärten 1
D-63073 Offenbach
Phone : 069 – 829 00 540
Fax : 069 – 829 00 559
E-Mail : info@mv24.de
Webpage : www.mv24.de
Përfaqësuar nga ortaku personalisht përgjegjës:
teamcostagliola GmbH
In den Lindengärten 1
63073 Offenbach am Main
Përfaqësuar nga ana e saj nga administratori: Anna Sposato

Shoqëria punon si:

Broker i sigurimit në bazë të §34г, parag. 1 të Rregullores së degës
Autoriteti përgjegjës i kontrollit:
Dhoma industriale dhe tregtare Offenbach
Frankfurter Straße 90, 63067 Offenbach am Main
Tel: 069 – 82 07-0
E-Mail: service@offenbach.ihk.de
Webpage: www.offenbach.ihk.de
Dispozitat juridike të punës:
– § 34g të Rregullores së degës
– §§ 59 – 68 të Ligjit për kontratat e sigurimit
– Urdhëresa për ndërmjetësimin e sigurimit dhe konsultimet e sigurimit
Dispozitat juridike të punës mund të lexohen në faqen e internetit www.gesetze-im-internet.de.q që mbahet nga Ministria federale e drejtësisë dhe nga juris GmbH www.gesetze-im-internet.de.
Numri i regjistrimit të sigurimeve: D-P4CK-3X5CD-74
Das Vermittlerregister wird geführt bei:
Dhoma Gjermane industriale dhe tregtare
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Phone: 0180 – 60 05 850
Tel: 069 – 82 07-0
(çmimi i telefonave stacionarë 0,20 euro/telefonatë; operatorët mobilë maks. 0,60 centë/telefonatë)
Fax: 030 – 20 30 81 000
E-Mail: vr@dihk.de
Internet: www.vermittlerregister.info
Konsultimet dhe shpërblimi

Në bazë të dispozitave ligjore ne konsultojmë dhe ndërmjetësojmë dhe për ndërmjetësimin e kontratave të sigurimit dhe shërbimeve të tjera marrim komision nga shoqëria përkatëse të sigurimit. Për Ju si klient shërbimet tona të konsultimit janë falas.

Shoqëria nuk ka pjesëmarrje direkte ose indirekte me më shumë se 10% të së drejtës së votës ose të kapitalit të shoqërisë së caktuar të sigurimit. Shoqëria e sigurimit nuk ka pjesëmarrje direkte ose indirekte me më shumë se 10% të së drejtës së votës ose të kapitalit të shoqërisë.

Adresat e autoriteteve të pajtimit, me të cilat mund të kontaktoni në rast të mosmarrëveshjeve midis ndërmjetëseve ose konsulentëve, janë:

Avokati i popullit për sigurimet
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Tel : 0800 – 36 96 000
Fax : 0800 – 36 99 000
E-Mail : beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webpage : www.versicherungsombudsmann.de
Avokati i popullit për sigurimin mjekësor privat
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
Phone : 0800 – 36 96 000
Fax : 030 – 20 45 89 31
E-Mail : ombudsmann@pkv-ombudsmann.de
Webpage : www.mv24.de
Autoriteti i pajtimit për sigurimin e firmave, ndërmjetësimin e kredive dhe ndërmjetësimin për depozitimet
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg
Tel : 040 – 69 65 08-90
Fax : 040 – 69 65 08-91
E-Mail : kontakt@schlichtung-finanzberatung.de
Internet : www.schlichtung-finanzberatung.de

Adresat e tjera të autoriteteve të pajtimit dhe mundësitë për zgjidhjen jashtëgjyqësore të mosmarrëveshjeve, mund të merrni nga:

Avokati i popullit për sigurimet
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Tel : 0228 – 41 08-0
Fax : 0228 – 41 08-1550
E-Mail : poststelle@bafin.de
Internet : www.bafin.de
Informacioni për zgjidhjen elektronike të mosmarrëveshjeve

The European Commission has set up a European online dispute resolution platform (ODR platform) in accordance with Directive 2013/11 / EU. This OS platform can be used by a consumer for the out-of-court settlement of a dispute arising from online contracts with a company based in the EU. The OS platform can be reached via the following link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/