The MV24® APP

THE NEW HOME OF YOUR INSURANCES

ነዚ ሽግር እዚ መፍትሒ ሒዙ MV24® መጺኡ ኣሎ ።እዚ ድማ ኩሉ ዶክመንትኻ ኣብ ሓደ ፋይል ዝገብር እንተደሊኻውን ንኸትርወዳድርን ገንዘብ ክትቁጥብን የኽእለካ ።

Start now to manage your insurances
THE MV24® APP እዚ ብኽመይ ይስርሕ፧
Manage Your Insurances in THE MV24® APP

እንታይ ረብሓትረከብ፡

THE ADVANTAGES
 • ገንዘብካን ግዜኻን ትቑጥብ

  ናትካ ውዕላት ብምውዻር ሓድሽ ዝሓሸ፣ ዝበለጸ፣ዝሓሰረ ዘለዎ ካብ ኩሉ ድማ ገንዘብ ትቑጥበሉ ዋጋ ዘይኽፈሎ ዕድላት ንህበካ።

 • ኩሉ ውዕላት ኣብ ሓደ ኣፕሊከሽን፡

  ኩሉ ዘለካ ዲጂታል ፋይል ናይ ኦፊስ ኣብ ሓደ ብምጥማር ነጻን ዝበለጸን ረብሓን ገንዘብን ትረኽበሉ መንገዲ።

 • ውዕላትካ ውሑሳት እዮም፡

  ኩሎም ውዕላትካን ዳታታትክን ሕልዋትን ውሕሳትን እዮም (SSL certificate) ።

 • ውልቃዊ ምምኽኻር፡ እዚ ብምግባርካ ተረባሒ ናይ ምኽርን ምስ ዲጂታል ግጥም 24/7 ትረክብ።

  በዚ ኣፕሊከሽን ዝዓበየ ረብሓ ንዓኽን ንዓለምን ክህሉ እዩ። ኩሉ ግዜ ብድጅታል ኣቢሉ ኣየናይ ትቅበል ኣየናይ ትነጽግ ኣማኻሪ ክህልወካ እዩ።

 • ምርካብ ምስክር ወረቐት ካብ ትካል DEFINO Financial Standardization

  ጉሉጽነት ብዘለዎ ኣጠቓቕማ ካብ ትካል DIN ሓብሬታ ብዛዕባ ንዓኻ ክጠቕሙኻን ከርቡሑኻን ዝኽእሉ ንዋሕዚ ክትረክብ ትኽእል።

 • ጉድአት ኣብ ዝበጽሓካ ግዜኸ፧

  ጉድኣት ኣብ ዝበጽሓካ ግዜ ጥርዓንካ ምስ እተመልክት ብዝቐልጠፈን ዝበለጻን ኣገልግሎት ክንህበካ ድልዋት እና።

START A NEW AGE NOW!

Put an end to annoying consultants, dusty folders and boring checks – and save time and money starting today with the MV24® application!

ጀምር ሕጂ

ሕቶታት ይህልዉኻዶ ይኾኑ፧

ማዕረ ክንደይ ኢኻ MV24® ትጥቀም፧ትረኽቦምን ምኽርን ኣገልግሎትን ገንዘብ የኽፍሉኻዶ ይኾኑ፧

ካብ MV24® ብእትረኽቦም ምኽርን ኣገልግሎት ትኽፍሎ ዋ ሓንቲ ሳንቲም የሎን።ንሕና ነጻን ጸግዒ ዘይንሕዝን ናይ መድሕን ትካል ንረኽቦ ኣትዊ ደማ በቲ ንሕና ምስተን ዘለዋ ዓበቲ ናይ መድሕን ትካላት ንዕኤን ስራሕ ብምፍጣር ብእህቦ ኣግልግሎት ኢና ኣታዊና ንረክብ ዝለዚ ኢና ነጻ ኣግልግሎት ንህብ።

በቲ ጠለብካ መስረት ውዕል ድለላ ምሳኻ ከድሊ እዩ።እዚ ድማ ክልተ ነገር የጠቓልል።ውዕልን ሙሉእ ውክልና ስልጣን።

 • ውዕል ድለላ ንምግዛእን ንምሻጥን፡እዚ ማለት ሕጋዊ ርክብ ኣብ መንጎኻ፣ኣብ ምንጎናን ደላላይ ናትካን ምለት እዩ።
 • ሙሉእ ውክልና ስልጣን፡እዚ ንዓና ከምደለልቲ ነቲ ናትካ ምድሕን ትካል ኩሉ ሓበሬታ ብዛዕባኻ ክ ወሃበናሞ ንሕና ድማ ብምልክዕ ዲጂታል ኣቢልና ናብ MV24 ኣፕሊክሽን ነእትዎ።ኣብዚ ንዓኻ ብዘርብሕ መንገዲ ኢና።ከም ደለልቲ ምትዕርራይ ዘድልዮ እናየዕረና ከወጽእ ዝግብኦ እናውጻእና ክቋረጽ ዝግበኦ እናአቋረጽና ኣብ ክንዳኻ ኮይና ክንሰርሕ ኢና።እዚ ድማ ምሳኻ ብምልዛብ ኢና ንገብሮ።ኩሉ ምስተን ናይ ምድሕን ትካላት ትግብሮ ርክብ ቅዳሕ ክትልእኸልና ይግባእ።እቲ ሙሉእ ውክልና ስልጣን ከም ሳልሳይ ኣካል ኣብ ዝኾነ ዝግበር ውዕላት ብዛዕባኻ ከወክለና ይኽእል እዩ።ከምኡውን ኩሉ ሕጋዊ ውዕላት ኣብ ክንዳኻ ኾይንና ክንስርሕ ከኽእለና እዩ።

ኣገዳሲ፡ ኣብ ውዕል ድለላ ዝኾነ ንገብሮ ንዘይ ናትካ ፍቓድን ኣፍልጦን ንሳልሳይ ኣክል ኣይንህብን ኢና።እዚ ድማ ብድጂታል ፌርማ ናትካ ይፍጸም።

ፌርማኻ ኣብ ድስፕለይ ናይ ኤለትሮኒክስ ይቅመጥ።እቲ ውዕል ንዘይተወሰነ ግዜ ዝኸይድ ኮይኑ ከተቋርጾ እንተደሊኻ ኣብዝኾነ ግዜ ምኽንያት ከይሃብካ ከተቋርጾ ትኽእል

ሓንሳብ ኣብ MV24® ምስ ኣቶኻ ነቲ ናትካ ውዕል ጀርመን insitute for Financial Standarztion (DEFINO) ብዝፈቕዶን ብዝእዝዞን መሰረት ንሓቅነትን ብግሉጽነትን ንትንትኖን ምስቶም ካላኦት ውዕላት ነነጻጽሮ።ንዓኻውን ከተነጻጽር ዕድል ንህበካሞ ናይ በሓቂ ንዓኻ ዝኸውን ናይ መድሕን ካምፓኒ ረኺብካዶ፧እቲ ፍርዲ ንዓኻ ንገድፎ።

እቲ ናትካ ዳታ ብመንገዲ enncryption ብተወሳኺ ብ SSL-Certificate of couurceይኽዘን ።ርክባትና ምሳኻ ድማ ብመንገዲ MV24® APPብተወሳኺ ድማ encryptedን ብኣሃዛዊ ርፌማ ይዅን እዚ ደማ ግዜኻን ወረቐትካን ይቑጥብ።ናኣፍልጦኻ ድማ እቲ ናትካ ዳታ __ጀርመን ዳታ ይኽዘን።ሓለዋ ኽኣ ይግበረሉ።

ብድሕሪ ምፍራምካ MV24ብጾት ንዘሎካ ሕቶታት ክምልሱን ኣገልግሎት ክህቡን ብመሰረት ኣብቲ ኣፕሊከሸን ዘሎ ብተክኒካዊ ኣዘራርባ MV24® ብ ናይ መንእሰያት DMS& Cie AG Company ዝማዕበለ እዩ።

MV24® ግብራዊ ዝኾነ ስጉምቲ ብምውሳድ ንዝወርደካ ጉድኣት ብአማኻሪኻ ኣቢሉ ኩሉ ግዜ ሕቶታትካ ብተተፎን፣ኢመይል፣ስኤምስ፣ወይ ድማ ምስ ኣማኻሪኻ ብአካል ብምርኻብ ብልጽን ስሉጥን ኣገልግሎት ከም እትረክብ ይግበር።

ኣየድልየካን እዩ።MV24® ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።ክንሕግዘካውን ድልዋት ኢና ኣየናይ መድሕን ንናብራኻ ዝሰማማዕ ዓይነት።

ኢመይል ጸሓፈልና። ወይ ድማ ኢመይል ኣግልግሎትብምጥቃም ደብዳበ ጸሓፈልና።ብድሕሪኡ ንወስዶም ስግምትታት አለው።ንሳቶም ድማ ውዕልካ ንስርዞ ኩሉ ኣፕሊከሽን ናትካ ካብ MV24® ንውጽኦ።ንስኻ ድማ ኩሉ ኣፕሊከሽናትካ ካብቲ ኣሃዛዊ ዳታ ከተውጽኦ ትኽእል።