ናትና ኣፕሊክሽን ምስ ውልቃዊ ምምኽኻር

ኩሉ መድሕ ኣብ MV24 ኣፕሊከሽን ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ቦታ

ኩሉ ግዜ ሙሉእ ሐብሬታ ትረክብ፡

ዝኾነ ሰብ ሓብሬታ ብዛዕባ መድሕን ምስ ዝደሊ ዝተረስዑ ፋይላት ምግልባጥ ኣይድልዮን እዩ። MV24 ኣፕሊከሽን ብዝሰልጠነን ብዝቐልጠፈን ሓበሬታ ብዛዕባ ክፍሊት፣ ምቅሊት፣ታሪፍን ካልእን ክሕብረካ ቁሩብ እዩ።

ዝበለጸ ንክልተ ዓለም፡

MV24ክልተ ዝበለጸ ዓለም የጠቓልል።እቲ ቃዳማይን ቅልጡፉን ቀሊልን ምምሕዳር ውልቃዊ መድሕንን ፋይናንሳዊ ጉዳይትን ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ምኽርን ሐበሬታን ካብ መድሕን ትካላትን ናይ ገንዘብ ኪኢላታትን።

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

ማዕረ ክንደይ ኢኻ MV24® ትጥቀም፧ትረኽቦምን ምኽርን ኣገልግሎትን ገንዘብ የኽፍሉኻዶ ይኾኑ፧

ካብ MV24® ብእትረኽቦም ምኽርን ኣገልግሎት ትኽፍሎ ዋ ሓንቲ ሳንቲም የሎን።ንሕና ነጻን ጸግዒ ዘይንሕዝን ናይ መድሕን ትካል ንረኽቦ ኣትዊ ደማ በቲ ንሕና ምስተን ዘለዋ ዓበቲ ናይ መድሕን ትካላት ንዕኤን ስራሕ ብምፍጣር ብእህቦ ኣግልግሎት ኢና ኣታዊና ንረክብ ዝለዚ ኢና ነጻ ኣግልግሎት ንህብ።

በቲ ጠለብካ መስረት ውዕል ድለላ ምሳኻ ከድሊ እዩ።እዚ ድማ ክልተ ነገር የጠቓልል።ውዕልን ሙሉእ ውክልና ስልጣን።

 • ውዕል ድለላ ንምግዛእን ንምሻጥን፡እዚ ማለት ሕጋዊ ርክብ ኣብ መንጎኻ፣ኣብ ምንጎናን ደላላይ ናትካን ምለት እዩ።
 • ሙሉእ ውክልና ስልጣን፡እዚ ንዓና ከምደለልቲ ነቲ ናትካ ምድሕን ትካል ኩሉ ሓበሬታ ብዛዕባኻ ክ ወሃበናሞ ንሕና ድማ ብምልክዕ ዲጂታል ኣቢልና ናብ MV24 ኣፕሊክሽን ነእትዎ።ኣብዚ ንዓኻ ብዘርብሕ መንገዲ ኢና።ከም ደለልቲ ምትዕርራይ ዘድልዮ እናየዕረና ከወጽእ ዝግብኦ እናውጻእና ክቋረጽ ዝግበኦ እናአቋረጽና ኣብ ክንዳኻ ኮይና ክንሰርሕ ኢና።እዚ ድማ ምሳኻ ብምልዛብ ኢና ንገብሮ።ኩሉ ምስተን ናይ ምድሕን ትካላት ትግብሮ ርክብ ቅዳሕ ክትልእኸልና ይግባእ።እቲ ሙሉእ ውክልና ስልጣን ከም ሳልሳይ ኣካል ኣብ ዝኾነ ዝግበር ውዕላት ብዛዕባኻ ከወክለና ይኽእል እዩ።ከምኡውን ኩሉ ሕጋዊ ውዕላት ኣብ ክንዳኻ ኾይንና ክንስርሕ ከኽእለና እዩ።

ኣገዳሲ፡ ኣብ ውዕል ድለላ ዝኾነ ንገብሮ ንዘይ ናትካ ፍቓድን ኣፍልጦን ንሳልሳይ ኣክል ኣይንህብን ኢና።እዚ ድማ ብድጂታል ፌርማ ናትካ ይፍጸም።

ፌርማኻ ኣብ ድስፕለይ ናይ ኤለትሮኒክስ ይቅመጥ።እቲ ውዕል ንዘይተወሰነ ግዜ ዝኸይድ ኮይኑ ከተቋርጾ እንተደሊኻ ኣብዝኾነ ግዜ ምኽንያት ከይሃብካ ከተቋርጾ ትኽእል

ሓንሳብ ኣብ MV24® ምስ ኣቶኻ ነቲ ናትካ ውዕል ጀርመን insitute for Financial Standarztion (DEFINO) ብዝፈቕዶን ብዝእዝዞን መሰረት ንሓቅነትን ብግሉጽነትን ንትንትኖን ምስቶም ካላኦት ውዕላት ነነጻጽሮ።ንዓኻውን ከተነጻጽር ዕድል ንህበካሞ ናይ በሓቂ ንዓኻ ዝኸውን ናይ መድሕን ካምፓኒ ረኺብካዶ፧እቲ ፍርዲ ንዓኻ ንገድፎ።

እቲ ናትካ ዳታ ብመንገዲ enncryption ብተወሳኺ ብ SSL-Certificate of couurceይኽዘን ።ርክባትና ምሳኻ ድማ ብመንገዲ MV24® APPብተወሳኺ ድማ encryptedን ብኣሃዛዊ ርፌማ ይዅን እዚ ደማ ግዜኻን ወረቐትካን ይቑጥብ።ናኣፍልጦኻ ድማ እቲ ናትካ ዳታ __ጀርመን ዳታ ይኽዘን።ሓለዋ ኽኣ ይግበረሉ።

ብድሕሪ ምፍራምካ MV24ብጾት ንዘሎካ ሕቶታት ክምልሱን ኣገልግሎት ክህቡን ብመሰረት ኣብቲ ኣፕሊከሸን ዘሎ ብተክኒካዊ ኣዘራርባ MV24® ብ ናይ መንእሰያት DMS& Cie AG Company ዝማዕበለ እዩ።

MV24® ግብራዊ ዝኾነ ስጉምቲ ብምውሳድ ንዝወርደካ ጉድኣት ብአማኻሪኻ ኣቢሉ ኩሉ ግዜ ሕቶታትካ ብተተፎን፣ኢመይል፣ስኤምስ፣ወይ ድማ ምስ ኣማኻሪኻ ብአካል ብምርኻብ ብልጽን ስሉጥን ኣገልግሎት ከም እትረክብ ይግበር።

ኣየድልየካን እዩ።MV24® ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።ክንሕግዘካውን ድልዋት ኢና ኣየናይ መድሕን ንናብራኻ ዝሰማማዕ ዓይነት።

ኢመይል ጸሓፈልና። ወይ ድማ ኢመይል ኣግልግሎትብምጥቃም ደብዳበ ጸሓፈልና።ብድሕሪኡ ንወስዶም ስግምትታት አለው።ንሳቶም ድማ ውዕልካ ንስርዞ ኩሉ ኣፕሊከሽን ናትካ ካብ MV24® ንውጽኦ።ንስኻ ድማ ኩሉ ኣፕሊከሽናትካ ካብቲ ኣሃዛዊ ዳታ ከተውጽኦ ትኽእል።

ብኸመይ ይስርሕ

1
ፌርማኻ

ኣንብር ኣንብር በኢመይል ኣድራሽኻን ፓስዎርድን

2
ናይ ጽሑፍ ሓበሬታ

ብጸጋማይ ሸነኽ ኣቢልና በኢመይል መልእኽቲ ክንሰደልካ እና።

3
ውዕል ምሻጥን ምግዛእን ድለላ

ብመስረት ፌርማኻ ብድጂታል ትሕበና ውክልና ምሽጥን ምግዛእን መድሕን ውዕላት እዞም ዝስዕቡ ኣብ ኣፕሊከሽን ከነእትዎም ኢና ።

 • ምስላጥ ንኹሎም ውዕላት ንኣብነት ክፍሊት፣ምቅሊት፣ዕለት ዘብቅዓሉ ወዘት።
 • ምስላጥ መድሕን ገንዘባዊ ብመልክዕ PDF
 • ብቀሊል ዝርከብ ሓድሽ ውዕልን ህልውን
 • ምምዝጋብ ዕንወት ዘጋጠሞም ኣብ ኣፕሊከሽን
 • ምሕታት ምምዕባል ዘሎ ውዕል ንዝሐሸን ዝበለጸን
 • ብመልክዕ SSL ተጠቒምካ ነቲ ዳታ ናብ ኤለትሮኒካዊ ስቱር ቦታ ምስፍር
 • ድጅታል ፌርማ ብምጥቃም ኣብ ኮምፒተር ወይ ስማርትፎን ወይ ተብሌት ወረቐትን ግዜን ምቑጣብ
 • ምስ ወሃቲ ምኽሪ ብተልፎን ወይ ኢመይል ርክብ ምግባር
 • ጀምር ሕጂ
Manage all you Insurance Policies in THE MV24® APP